Điều khoản sử dụng

Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện trong Thoả thuận này, Cometanews cấp cho quý khách quyền hạn có giới hạn, không chuyển nhượng được và không độc quyền để truy cập, sử dụng và hiển thị trang web này cũng như các các tài liệu trên dó.. Quý khách không được phép gián đoạn hoặc có ý định làm gián đoạn sự hoạt động của trang web trong bất cứ trường hợp nào.
Cometanews cho phép quý khách xem và tải thông tin (“Tài liệu”) trên trang web vì mục đích cá nhân và phi thương mại. Sự cho phép này không đồng nghĩa với việc chuyển tiêu đề Tài liệu hay sao chép Tài liệu và phải tuân thủ theo những giới hạn dưới đây: 1) quý khách phải giữ đúng nội dung của tất cả các bản sao Tài liệu tải về, tất cả các thông tin bản quyền và sở hữu trí tuệ có trong Tài liệu; 2) ) trong bất kì trường hợp nào, quý khách không được sửa đổi, mô phỏng hay trì bày công khai, phân tán hoặc sử dụng ngược lại mục đích hoặc truyền thông vì mục đích công cộng hay mục đích thương mại; và 3) quý khách không được chuyển Tài liệu cho người khác trừ phi quý khách thông báo với họ các ràng buộc từ những điều khoản và điều kiện này và nhận được sự chấp thuận từ họ. Quý khách đồng ý tuân theo tất cả các hạn chế bổ sung sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web này. Trang này, bao gồm tất cả các Tài liệu, đã được đăng kí bản quyền và bảo vệ bởi luật bản quyền và các qui tắc ứng xử toàn cầu. Quý khách đồng ý tuân thủ tất cả các luật bản quyền toàn cầu khi sử dụng trang web này và tránh việc sao chép Tài Liệu trái phép. Ngoài những điều khoản được nêu rõ ràng ở đây, ELECTROLUX không đồng ý hoặc ngụ ý cho quý khách bất cứ quyền nào thuộc bằng sang chế, thiết kế, thương hiệu, bản quyền hay bí mật thương mại.